Regulamin Sklepu Yasmeen.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YASMEEN.PL

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.yasmeen.pl/.
 2. 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. 3. Sklep internetowy, „Yasmeen.pl” działający pod adresem http://www.yasmeen.pl, prowadzony jest przez Magdalene Menio-Balbous z siedzibą w Nowym Sączu ul. Gajowa 36, NIP: 7343537424, REGON: 363788544, email: kontakt@yasmeen.pl. Adres do zwrotów : Yasmeen.pl , ul. Kabacki Dukt 3 lok 2 , 02-798 Warszawa
 4. 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego „ Yasmeen.pl”;
  2. b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  3. c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  4. d) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego „Yasmeen.pl”;
  5. e) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.yasmeen.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Magdalena Menio – Balbous; z siedzibą w Nowym Sączu , ul.Gajowa 36, NIP: 7343537424, REGON: 363788544;
  6. f) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  7. g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magdalena Menio-Balbous z siedzibą w Nowym Sączu , ul.Gajowa 36, NIP: 7343537424, REGON: 363788544; a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  9. i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
  10. j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 5. 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 6. 6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 7. 7. Próbki perfum
  7.1 W sklepie można dokonać zakupu próbek perfum. Sklep może również dodać do zamówienia za darmo próbki perfum.
  7.2 Próbki perfum są dodawane/sprzedawane w celu poznania zapachu i oferty perfum. Próbki nie są produktami kosmetycznymi.
  7.3 Próbek perfum nie można używać jako substytutu pełnowartościowego produktu kosmetycznego
  7.4 Próbki perfum są sprzedawane w różnych pojemnościach np. 1ml, 3ml, 5ml i 6 ml.
  7.5 W celu poznania zapachu próbki powinny być używane w sposób opisany poniżej.
  a) Kilka kropel perfum nałożyć na kawałek papieru lub materiału.
  b) W przypadku perfum z alkoholem odczekać kilka chwil przed powąchaniem perfum.
  c) W celu najlepszego poznania zapachu próbki należy wąchać w różnych odstępach czasu np. po kilku minutach, po kilkunastu minutach  i po godzinie
 8. 8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 1. 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.yasmeen.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. 1. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia.
 2. 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 4. 4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie takiej prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yasmeen.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy „ Yasmeen.pl” Magdalena Menio- Balbous ul. Gajowa 36 Nowy Sącz 33-300 wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu adresie do korespondencji, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 5. 5. Sklep „Yasmeen.pl” może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.
 6. 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu.
 7. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla samego sklepu;
  5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 9. 9. Klient, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ma prawo do uzyskania informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do sprzeciwu wobec profilowania (art. 15 – 22 ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).
 10. 10. Klient jest uprawniony do uzyskania od Administratora, którym jest „Yasmeen.pl” Magdalena Menio – Balbous, potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich, a także do uzyskania następujących informacji:
  1. a) o celach przetwarzania,
  2. b) o kategoriach odnośnych danych osobowych,
  3. c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  4. d) o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
  5. e) o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz o prawie wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 11. 11. Klient ma prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych. Usunięcie danych następuje niezwłocznie w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 lit. a) – f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 12. 12. Klient ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. a) gdy klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. d) Klient wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą.
 13. 13. Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 14. 14. O każdym naruszeniu danych osobowych Administrator zawiadamia Klienta, jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, z zastrzeżeniem postanowień art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.yasmeen.pl/, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie ” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. a) przedmiotu zamówienia;
  2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. c) wybranej metody płatności;
  4. d) wybranego sposobu dostawy;
  5. e) szacownego czasu dostawy.
 5. 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie ”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem „ Zapach Orientu” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 4. Dostawa

 

 1. 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką, za pośrednictwem jednej z wybranych firm : Inpost ( paczkomaty) , Poczta Polska, DPD lub Paczka w Ruchu. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://yasmeen.pl/dostawa/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 (czternaście) dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności przez sklep.
 4. 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://yasmeen.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

 

§ 5. Ceny i metody płatności

 

 1. 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. a) przelewem na numer konta bankowego Santander: 21 1090 1694 0000 0001 4224 8829
  2. b) płatnością w systemie tpay.com (dawniej transferuj.pl)(systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
  3. c) kartą płatniczą poprzez system tpay.com ;
  4. d) płatność „ za pobraniem” w chwili dostarczenia towaru przez kuriera
 1. 3. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży., pod rygorem automatycznego anulowania zamówienia przez sklep

 

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując sklep „ zapach Orientu” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres do korespondencji, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sklep „ Yasmeen.pl” poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w § 6 ust. 1.
 5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie w nienaruszonym stanie (opakowanie zewnętrzne, wewnętrzne oraz folie zabezpieczającą, nienaruszone plomby), nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres do korespondencji określony w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 7. 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. 8. W przypadku odstąpienia od umowy sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 7. Reklamacje zakupionych Towarów

 

 1. 1. Sklep „ Yasmeen.pl” jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. 4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 5. 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do Sklepu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 6. 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy towar na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 7. 7. Sklep rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. 1. Sklep „Yasmeen.pl” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt @yasmeen.pl.
 4. 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze Sklepem.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. 2. Sklep „ Yasmeen.pl” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w chwili publikacji regulaminu. Klient składając zamówienie akceptuje regulamin obowiązujący w momencie jego składania.
 3. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 luty 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.