Regulamin Sklepu Yasmeen.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YASMEEN.PL

 

Dla zagwarantowania Klientom perfumerii Yasmeen jasnych i precyzyjnych warunków dokonywania zakupów, perfumeria Yasmeen stworzyła niniejszym Regulamin. W Regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego Yasmeen.pl, dostarczania i realizacji zamówień, dokonywania płatności oraz przysługujących Klientowi uprawnień z zakresu reklamacji towaru oraz odstąpienia od umowy.

 

Perfumeria Yasmeen.pl dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.yasmeen.pl. Właścicielem sklepu jest Magdalena Menio-Balbous prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Menio-Balbous , ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, NIP 7343537424, REGON 363788544.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystanie ze sklepu internetowego Yasmeen.pl prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@yasmeen.pl

 

DEFINICJE

 1. 1.          Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:

 

Adres

 

 • oznacza adres e – mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie oraz składania zamówienia. Adres może być edytowany przez Klienta w dowolnym czasie w zakładce Moje Konto

Yasmeen.pl

 • oznacza Magdalenę Menio-Balbous prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Menio- Balbous,  ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, NIP 7343537424, REGON 363788544.

Formularz Zamówienia

 • oznacza formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.yasmeen.pl, za pomocą którego Klient może składać zamówienia w Sklepie;

Klient

 

 • oznacza osobę zamierzającą dokonać lub dokonującą zakupów w Sklepie;

Konto

 

 • oznacza Konto utworzone przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie;

Regulamin

 • oznacza niniejszy Regulamin;

Sklep

 • oznacza sklep internetowy Yasmeen.pl, dostępny w domenie internetowej www.sklep.yasmeen.pl;

Towar

 • oznacza dostępne w sklepie internetowym produkty, które mogą być przedmiotem Umowy z Klientem;

Umowa

 • oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Yasmeen.pl w przedmiocie zakupu Towaru w Sklepie;

Zamówienie

 • oznacza oświadczenie woli Klienta składane poprzez wysłanie Formularza Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, którego celem jest zawarcie Umowy.

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DLA DOKONANIA ZAKUPU

 1. 2.          Sklep prowadzi sprzedaż perfum za pośrednictwem sieci Internet. Dla korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego Klientowi korzystanie z przeglądarki internetowej, (ii) jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Safari; (iii) dostępu do Internetu; (iv) aktywnego konta e-mail.

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. 3.          Dla składania zamówień niezbędne jest zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/create/ lub bez rejestrowania się przy równoczesnym podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia i dostarczenia Klientowi zamówionego Towaru.
 2. 4.          W celu dokonania rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe:

(i)              Imię;

(ii)            Nazwisko;

(iii)           Adres e-mail;

(iv)           Adres korespondencyjny;

(v)             Telefon.

 1. 5.          Klient fakultatywnie może także podać:

(i)              Firmę;

(ii)            Faks;

(iii)           Datę urodzenia.

 1. 6.          Powyższe dane mogą być zmienione lub uzupełnione w zakładce „Moje Konto” dostępnej na stronie internetowej https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/.
 2. 7.          Proces Rejestracji wymaga także podania i potwierdzenia hasła, które powinno spełniać wymagania określone w określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
 3. 8.          Klient dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola Wyślij oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Yasmeen.pl mógł się z nim zapoznać.
 4. 9.          W celu złożenia zamówienia z pominięciem procesu rejestracji Klient zobowiązany podać jest obligatoryjnie dane określone w punkcie 4 Regulaminu oraz fakultatywnie dane określone w punkcie 5 Regulaminu.
 5. 10.        Dane podane przez Klienta podczas procesu rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 6. 11.        Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Yasmeen.pl danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Podczas Rejestracji Klient może poprzez zaznaczenie odpowiedniego checboxa wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail newslettera Sklepu.
 7. 12.        Po zakończeniu procesu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto, na które Klient loguje się poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz wskazanego hasła.

 

DANE OSOBOWE

 1. 13.        Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych a także wszelkie inne informację związane z działaniami podejmowanych na danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności i dostępne są na stronie internetowej https://sklep.yasmeen.pl/polityka-prywatnosci/.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMOWY

 1. 14.        Składanie Zamówień możliwe jest:

(i)              poprzez wysłanie Formularza Zamówienia po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta lub nie będąc zalogowanym użytkownikiem, tj. poprzez podanie odpowiednich danych niezbędnych do realizacji danego Zamówienia;

(ii)            drogą mailową poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: sprzedaż@yasmeen.pl;


 1. 15.        Dokonywanie zamówień w sposób określony w pkt 14 ppkt (i) i (ii) możliwe jest przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
 2. 16.        Zamówienie składane jest poprzez:

(i)              dodanie określonego Towaru do koszyka sklepu;

(ii)            kliknięcie „Przejdź do Kasy” we właściwej zakładce sklepu;

(iii)           wskazanie sposobu dostawy;

(iv)           wskazanie sposobu płatności;

(v)             kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w ten sposób, żeby Yasmeen.pl mógł się z nimi zapoznać;

(vi)           potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie w linka weryfikacyjnego przesłanego na Adres.

Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 1. 17.    Umowa zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Yasmeen.pl potwierdzenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie woli Klienta oraz po przesłaniu na Adres Klienta powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia. Przyczyną nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji mogą być w szczególności przypadki: nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza Zamówienia, uniemożliwiającego realizację Zamówienia, niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika lub wycofanie produktu ze sprzedaży na terenie Polski.
 2. 18.    Utrwalenie i potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania Zamówienia w formie dokumentu PDF.
 3. 19.    Realizacja Umowy następuje:

(i)            po uregulowaniu przez Klienta należności za zamówiony towar, tj. po dokonaniu opłaty za przesyłkę stosownie do wybranego sposobu dokonania płatności określonych w punkcie 26.

 1. 20.    Towar dostarczany jest w fabrycznym opakowaniu, bez jakichkolwiek wad i usterek.
 2. 21.    Towar dostarczany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres korespondencyjny, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże inny adres właściwy dla dostawy Towaru. Yasmeen.pl nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub jego niedostarczenie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego adresu korespondencyjnego.
 3. 22.    Dostarczenie Towaru następuje za pomocą:

(i)             Poczty Polskiej;

(ii)            Paczkomatów InPost;

(iii)           InPost;

(iv)           Kuriera DHL;

W razie niepodjęcia przesyłki w terminie zastosowanie znajduje regulamin stosownego dostawcy określonego w ppkt (i) – (v) powyżej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki. Koszty niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. W przypadku zamówienia „za pobraniem” albo „na koszt sprzedawcy (gdy zamówiono towary powyżej 150 zł), a następnie nie odebrania przesyłki pomimo awizowania, przesyłka wraca do sprzedawcy, a klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieodebranie przesyłki (brak wykonania obowiązków kupującego), tj. obciążony zostaje kosztami dostawy i zwrotu towaru. Powyższego nie stosuje się do przypadków, gdy klient odstępił od umowy – w takim przypadku stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 1. 23.    Yasmeen.pl nadaje Towar w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od zaksięgowania wpłaty Towar.
 2. 24.    Fakturę VAT Yasmeen.pl wystawia wyłącznie na wniosek Klienta.
 3. 25.    Yasmeen.pl dostarcza Towar wyłącznie na terytorium Polski.

 

PŁATNOŚĆ

 1. 26.    Yasmeen.pl dopuszcza następujące formy płatności:

(i)              płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem) – jedynie w przypadku osobistego odbioru Towaru  w sposób wskazany w pkt 19 pppk (i);

(ii)            przelewem na rachunek bankowy numer: 21 1090 1694 0000 0001 4224 8829

Magdalena Menio-Balbous , ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, NIP 7343537424, REGON 363788544;

(iii)           poprzez serwis PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;

 

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

 1. 27.    Klient może anulować lub zmienić Zamówienie w całości lub w części do chwili otrzymania na Adres potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym w punkcie 17.
 2. 28.    Anulowanie lub zmiana zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem funkcji dostępnej w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/
 3. 29.    Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Zamówienia na wskazany przez Klienta adres.
 4. 30.    W przypadku, w którym zamówione przez Klienta Towary w ramach jednego Zamówienia dostarczane będą osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia na wskazany przez Klienta adres ostatniej rzeczy, partii lub części Towarów.
 5. 31.    Klient może odstąpić od Umowy:

(i)              Pisemnie – kierując stosowne oświadczenie (wzór dostępny w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ na adres Magdalena Menio-Balbous , ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data stempla pocztowego);

(ii)            Mailowo – poprzez skierowanie oświadczenia na adres mailowy kontakt@yasmeen.pl w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych);

(iii)           za pomocą formularza dostępnego w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych, przy czym dla skutecznego odstąpienia Klient musi wprowadzić wszystkie wymagane w formularzu dane);

 1. 32.    Yasmeen.pl potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu skutkuje uznaniem Umowy za niezawartą.
 2. 33.    W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Klient i Yasmeen.pl są zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony, tj.

(i)              Klient zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do zwrotu zakupionych Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Yasmeen.pl (zwrot następuje na koszt Klienta), przy czym dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed upłynięciem 14. dnia;

(ii)            Yasmeen.pl zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta z tytułu Umowy. Yasmeen.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot należności następuje za pomocą takiego samego sposobu płatności, w jaki nastąpiła zapłata za Towar, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

 1. 34.    Możliwy jest jedynie zwrot Towaru kompletnego i nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania, ponad użytkowanie niezbędne dla stwierdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Umową.

 

REKLMACJE

 1. 35.    W przypadku, gdy Towar:

(i)              jest niezgodny z opisem widniejącym na Zamówieniu;

(ii)            nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć;

(iii)           nie ma właściwości, o których istnieniu Yasmeen.pl zapewnił Klienta;

(iv)           nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Yasmen.pl przy zawarciu umowy,

(v)             został wydany Klientowi w stanie niezupełnym

Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 1. 36.    Klient składa reklamację poprzez formularz reklamacyjny dostępny w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej  w taki sposób, że Yasmeen.pl może się z nim zapoznać.
 2. 37.    Możliwe jest również złożenie reklamacji poprzez bezpośredni kontakt z Yasmeen.pl.
 3. 38.    W celu skutecznego złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest określić numer zamówienia i datę doręczenia Towaru, rodzaj Towaru oraz rodzaj obciążającej go wady stanowiącej podstawę reklamacji.
 4. 39.    Yasmeen.pl potwierdza Klientowi skuteczne złożenie reklamacji poprzez wysłanie potwierdzenia reklamacji na Adres.
 5. 40.    Yasmeen.pl zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta, dokonanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres Yasmeen.pl w celu rozpoznania reklamacji. Dostarczenie Towaru przez Klienta może nastąpić w drodze osobistego dostarczenia Towaru na adres wskazany w punkcie 19 ppkt (i) Regulaminu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Yasmeen.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. 41.    Yasmeen.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia formularza reklamacyjnego lub – w przypadku określonym w punkcie 40 – doręczenia Towaru do Yasmeen.pl
 7. 42.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Yasmeen.pl zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki przesłanej przez Klienta, a także do

(i)              obniżenia ceny lub

(ii)            odstąpienia od Umowy lub

(iii)           wymiany Towaru lub

(iv)           naprawy Towaru,

stosownie do wyboru Klienta. Nieuwzględnienie reklamacji:

(i)              wiąże się z brakiem zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Towaru;

(ii)            możliwością obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej Towaru.

 1. 43.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona ewentualna należność w razie pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji.

 

PROMOCJE

 1. 44.    Promocje w postaci zniżek, kodów rabatowych oraz bonów rabatowych nie łączą się ze sobą.
 2. 45.    Szczegółowe warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminie danej promocji dostępnym w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/regulamin_klub_yasmeen
 3. 46.    Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. 47.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
 5. 48.    Yasmeen.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 6. 49.    Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.
 7. 50.    W razie pytań lub wątpliwości Klient może kontaktować się z Yasmeen.pl za pośrednictwem:

 

Uwagi końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2019

 

KONTAKT

(i)              Poczty e-mail pod adresem kontakt@yasmeen.pl;

(ii)            poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Magdalena Menio-Balbous , ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, NIP 7343537424, REGON 363788544;

(iii)            telefonu, pod numerem telefonu: +48 884 606 346 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).