Regulamin programu lojalnościowego - KLUB YASMEEN

 


1. Definicje  

Sklep internetowy Yasmeen, dostępny pod adresem www.sklep.yasmeen.pl, prowadzony jest przez Magdalena Menio-Balbous , ul. Gajowa 36, Nowy Sącz 33-300, NIP 7343537424, REGON 363788544, tel.: 884606346, e-mail: kontakt@yasmeen.pl 
 

Program organizowany jest przez Yasmeen, jego zasięg obejmuję klientów perfumerii internetowej. Członek klubu może gromadzić punkty za zakup towarów. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Rabatów i innych korzyści określonych w niniejszym regulaminie. Członek – pełnoletni klient Yasmeen, będący osobą fizyczną, nabywający towar w sklepie Yasmeen w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Konto Uczestnika – oznacza konto utworzone dla uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem, identyfikuje uczestnika programu, potwierdza uczestnictwo w programie i służy do zbierania przyznawanych w programie punktów oraz wykorzystywania przewidzianych w programie korzyści (np. Rabatów). Na koncie uczestnika ujawnia się stan konta, czyli aktualną liczbę punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą punkty przyznane, odjęte i unieważnione. rabat - rabat przyznawany uczestnikowi programu w zamian za punkty zdobyte w ramach programu, na zasadach określonych w regulaminie. Nazwa Klub Yasmeen może być zamiennie stosowana z programem lojalnościowym Yasmeen.
 


2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Klubu Yasmeen, tworzonego przez Magdalena Menio-Balbous. W szczególności regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Organizatora Klubu oraz uczestniczących w nim osób. Celem programu jest promocja towarów oferowanych przez organizatora. Uczestnictwo w programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 


3. Przystąpienie do Klubu Yasmeen

Uczestnikiem programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W celu przystąpienia do programu należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularz rejestracyjny Sklepu Yasmeen, gdzie należy zaznaczyć okienko przystąpienia do klubu oraz potwierdzenia zapoznania się z jego regulaminem. W przypadku braku aktywacji konta w terminie 20 dni od daty wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego, Konto uczestnika może zostać zamknięte. W takiej sytuacji punkty zgromadzone na koncie uczestnika będą anulowane. W formularzu rejestracyjnym uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Yasmeen w celach marketingowych oraz związanych z realizacją programu, w tym także na otrzymywanie od organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Jednocześnie uczestnik upoważnia Yasmeen do udostępniania swoich danych partnerom oraz zezwala im na ich przetwarzanie w celach marketingowych oraz związanych z realizacją programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w programie.
 

Osoba, która zgodnie z regulaminem przystąpiła do programu, dysponuje w ramach programu kontem uczestnika. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno konto uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia Yasmeen ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie konta uczestnika i unieważnić wszystkie punkty zebrane na w ten sposób zamkniętych kontach.
 

Yasmeen zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu. W przypadku gdy formularz rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe pochodzące z takiego formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane.
 


4. Przyznawanie Punktów

Punkty przyznawane są na onto uczestnika za nabycie towarów w sklepie internetowym Yasmeen. Yasmeen posiada wyłączne prawo ustalania, które towary są objęte programem, a także ustalania liczby punktów, przyznawanych na konto uczestnika za nabycie towarów objętych programem. Przelicznik standardowy punktów określa się następująco: 3 pkt za kwotę 1 zł wydaną na zakupy w sklepie Yasmeen; 800 punktów powitalnych za rozpoczęcie członkostwa w Klubie Yasmeen; 200 punktów za subskrypcję newslettera na www.sklep.yasmeen.pl; 50 punktów za recenzję widoczną na stronie produktu; 15 pkt za dodanie tag’a na stronie produktu; 20 punktów za „polubienie produktu” przez witrynę www.sklep.yasmeen.pl;  25 punkty za polecenie sklepu znajomemu przez opcję w koncie użytkownika (znajomy musi kliknąć w wysłany link); 80 pkt za założenie konta przez zaproszonego znajomego; 400 pkt, jeśli zaproszona znajoma osoba dokona zakupu w www.sklep.yasmeen.pl; 150 pkt z okazji urodzin Członka Klubu (data urodzin musi zostać dodana przy rejestracji konta lub w opcjach konta.
 

Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na koncie uczestnika w momencie rozliczenia płatności za nabyte towary objęte Klubem Yasmeen albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji. Informacje o przeliczniku standardowym punktów oraz rodzajach towarów objętych programem będą zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.yasmeen.pl (zakładka Klub Yasmeen). Punkty przepadają po 180 dniach od naliczenia w przypadku ich niewykorzystania.
 

Yasmeen zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania punktów, a także zakresu towarów objętych programem. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez Yasmeen z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Klubu Yasmeen (zakładka Klub Yasmeen).
 

Oprócz punktów, przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego, punkty mogą także być przyznawane na konto uczestnika na odmiennych od regulaminu zasadach, w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, odbywających się według zasad komunikowanych Uczestnikom drogą elektroniczną lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych uczestnikom przez Yasmeen.
 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany punktów na pieniądze.
 

Yasmeen zastrzega sobie możliwość odmówienia sprzedaży z wykorzystaniem punktów Klubu Yasmeen produktów w ilościach hurtowych lub produktów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. Yasmeen zastrzega sobie również prawo wykluczenia z programu uczestnika dokonującego takich zakupów. W przypadku stwierdzenia nabycia towarów z wykorzystaniem punktów Klubu Yasmeen w celu związanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, Yasmeen zastrzega sobie możliwość odjęcia z konta uczestnika punktów, które zostały przyznane za nabycie tych towarów.  
 


5. Wymiana punktów na rabat 

Uczestnik programu ma prawo do skorzystania z rabatu po zgromadzeniu na swym koncie co najmniej 100 punktów. Każde 100 punktów można wymienić na 1 zł rabatu od kwoty zakupów. Zasady wymiany punktów na rabat określone na stronie internetowej www.yasmeen.pl, w zakładce Klub Yasmeen.


Yasmeen zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w programie, jak również do zmiany liczby punktów koniecznych do uzyskania określonej nagrody. Aby wymienić punkty na rabat, należy się zalogować na swoje konto klienta i dokonać zakupu będąc zalogowanym klientem, na ekranie z zawartością koszyka wybrać ilość punktów, które chcemy przeznaczyć na rabat. Punktów Klubu Yasmeen nie można wymienić na rabat w przypadku zakupów próbek produktów i kart upominkowych.


Jeśli w terminie 10 dni od daty rejestracji na koncie uczestnika wymiany punktów na rabat (odjęcia punktów) nie zostanie zgłoszona reklamacja, uznaje się, że wymiana punktów nastąpiła zgodnie z dyspozycją uczestnika.  


Aby skorzystać z punktów należy wydać w koszyku minimum 65zł.

Maksymalny rabat, który można zrealizować przy jednej transakcji z użyciem punktów Klubu Yasmeen to 15%.6. Reklamacje

W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych punktów uczestnik powinien wysłać pismo reklamacyjne na adres siedziby firmy lub mailowo (kontakt@yasmeen.pl). Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania wątpliwej transakcji.


Decyzja organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji organizatora zostanie powiadomiony e-mailem lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom programu.  


Zamknięcie konta uczestnika i zakończenie programu


Zamknięcie konta uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach: brak jego używania przez 365 dni, naruszenie przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu, rezygnacja uczestnika z członkostwa w Klubie Yasmeen.


Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych punktów na rabat w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych punktów na rabat.  7. Zmiany Regulaminu Programu

Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.sklep.yasmeen.pl w zakładce Klub Yasmeen. Yasmeen zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego regulaminu lub zmianach zasad programu za pośrednictwem informacji e-mail wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.  8. Postanowienia końcowe

Dane uczestników programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników programu będzie Yasmeen.  


Powyższy regulamin obowiązuje od 1.05.2019 roku.