Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Yasmeen.pl - Regulamin sklepu internetowego

Yasmeen.pl - Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU YASMEEN

1. Przedmiot regulaminu
 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów oraz produktów kosmetycznych zapośrednictwem SKLEPU „YASMEEN” dostępnego pod adresem: yasmeen.pl
1.2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym „YASMEEN”, w tokuskładania zamówienia, KUPUJĄCY potwierdzają znajomość niniejszego regulaminuoraz akceptację zawartych w nim regulacji.


2. Definicje
 

2.1. SPRZEDAWCĄ jest Magdalena Menio-Balbous prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Gajowej 36, NIP: 7343537424, REGON: 363788544, email: kontakt@yasmeen.pl. Adres do zwrotów: Yasmeen.pl, ul. Kabacki Dukt 3 lokal usługowy 2, 02-798 Warszawa
2.2. SKLEPEM są witryny internetowe umieszczone na stronie yasmeen.pl,sklep.Yasmeen.pl.pl oraz zakładki „Oferta Specjalna”, umożliwiające dokonywaniezakupów artykułów kosmetycznych i innych oferowanych przez „YASMEEN”, przez 24 godzinyna dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.
2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przezSPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU. KUPUJĄCY może korzystać z serwisu rejestrując konto detaliczne albo konto hurtowe.
2.4. KONSUMENTEM jest KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonująca ze SPRZEDAWCĄczynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodowąKUPUJĄCEGO. Przewidziane w niniejszym regulaminie postanowienia regulujące prawa i obowiązki KONSUMENTÓW mają także zastosowanie do umów zawieranych z osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
2.5. KATALOGIEM jest zestawienie ofert na wybrane towary dystrybuowane przezSPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy produktów, a także opis ichwłaściwości w KATALOGU były zgodne z rzeczywistością i w pełni im odpowiadały.


3. Ogólne zasady funkcjonowania serwisu
 

3.1. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji.
3.1.1. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.1.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
3.1.3. KUPUJĄCY może w każdej chwili zgłosić potrzebę usunięcia konta w serwisie internetowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie takiej prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yasmeen.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy SPRZEDAWCY wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
3.1.4. SPRZEDAWCA może pozbawić KUPUJĄCEGO prawa do korzystania ze SKLEPU, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów SKLEPU, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez KUPUJĄCEGO Regulaminu, a w szczególności, gdy KUPUJĄCY: podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem SKLEPU naruszenia dóbr osobistych SPRZEDAWCY albo osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych KUPUJĄCYCH SKLEPU; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu
3.1.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze SKLEPU, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SPRZEDAWCY.
3.1.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, SPRZEDAWCA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.1.7. KUPUJĄCY zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; korzystania ze SKLEPU w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach SKLEPU niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze SKLEPU w sposób nieuciążliwy dla innych KUPUJĄCYCH oraz dla samego sklepu; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach SKLEPU jedynie w zakresie własnego użytku osobistego albo w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia; korzystania ze SKLEPU w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU należy wejść na stronę internetową http://www.yasmeen.pl/, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane KUPUJĄCEMU komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez KUPUJĄCEGO jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” KUPUJĄCY ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi KUPUJĄCEMU komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez KUPUJĄCEGO korzystającego ze SKLEPU wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia; b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami; c) wybranej metody płatności; d) wybranego sposobu dostawy; e) szacownego czasu dostawy.
3.3. Zamówienie może zostać złożone pod następującymi warunkami: akceptacja treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie ”. Złożenie zamówienia za pośrednictwem SKLEPU pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wysłanie przez KUPUJĄCEGO Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem YASMEEN Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.4. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostanązamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, wtym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu kontaktowego lub adres internetowy.

3.5.Po złożeniu Zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez KUPUJĄCEGO listu elektronicznego z potwierdzeniem. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa polskiego.

3.6. SPRZEDAWCA podejmie wszelkie możliwe działania by wysłać zamówienie nie późniejniż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczyzamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji. Wysyłka zamówionych towarów nastąpi jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem wpłaty należności za zamówione towary i nie później niż po upływie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności za zamówione produkty.
3.7 Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCAprzekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
3.8. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony wpunkcie 3.3 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformowaćKUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określićorientacyjnie nowy termin.
3.9. Obecność towaru w ofercie nie zawsze oznacza, że jest on dostępny w sprzedaży.Mimo dołożenia wszelkich starań może się zdarzyć, że zamówienie nie będzie mogło zostaćzrealizowane z powodu niedostępności towaru na magazynie oraz u dystrybutora.Zamawiający zostanie o tym fakcie powiadomiony. W przypadku niemożności realizacjizamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionychproduktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lubza pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tejokoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacjijest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
3.10. W przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia, SPRZEDAWCA spełni nażądanie KUPUJĄCEGO świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości iprzeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem KUPUJĄCEGO,który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, o jego prawienieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na kosztprzedsiębiorcy. W takim wypadku, KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta wrozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy, a zwrot rzeczynastępuje w takim wypadku na koszt SPRZEDAWCY.
3.11. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedażyposzczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia przezKUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawceobowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

 
4. Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wybrany przez KUPUJĄCEGO wformularzu zamówienia.
4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionychproduktów, stosownie do wybranej formy dostawy towarów.
4.3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką, za pośrednictwem jednej z wybranych firm: Inpost (paczkomaty), Poczta Polska, DPD lub Paczka w Ruchu. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://yasmeen.pl/dostawa/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.5. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczpospolitej Polskiej, SPRZEDAWCA może uzgodnić indywidualne warunki dostawy towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku, po uprzednim potwierdzeniu przyjęcia zamówieniazobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczeniezamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jestindywidualnie.
4.6. Odbierając przesyłkę, KUPUJĄCY powinien sprawdzić w obecności pracownika pocztylub kuriera czy paczka nie posiada zewnętrznych uszkodzeń i zniekształceń, a takżezwrócić uwagę czy opakowanie lub taśmy pozostały nie naruszone. W przypadkustwierdzenia uszkodzeń lub też naruszenia taśmy, KUPUJĄCY powinien odmówić przyjęciaprzesyłki oraz spisać protokół szkody, a następnie skontaktować się jak najszybciej zeSPRZEDAWCĄ.
4.7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi naKUPUJĄCEGO z chwilą jej wydania KUPUJĄCEMU. Za wydanie rzeczy uważa się jejpowierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, jeżeli SPRZEDAWCA nie miał wpływu nawybór przewoźnika przez KUPUJĄCEGO.


5. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: a) przelewem na numer konta bankowego Santander: 21 1090 1694 0000 0001 4224 8829; b) płatnością w systemie tpay.com (dawniej transferuj.pl) (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych); c) kartą płatniczą poprzez system tpay.com; d) płatność „za pobraniem”, to jest zapłata należności przed odbiorem, w chwili dostarczenia towaru przez kuriera.
5.3. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, pod rygorem automatycznego anulowania zamówienia przez SPRZEDAWCĘ. KUPUJĄCY wybierający opcję zapłaty za pobraniem, jest zobowiązany do zapłaty ceny towarów przy odbiorze przesyłki.
5.4. KUPUJĄCY otrzyma dokument księgowy potwierdzający sprzedaż wraz z przesyłką zawierającązamówione towary.
5.5. KUPUJĄCY HURTOWO, o którym mowa w § 10 niniejszego REGULAMINU, może uiszczać cenę za dostarczoneprodukty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej dozamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.


6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów

 
6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksucywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podaniajakiejkolwiek przyczyny. Przewidziane w niniejszym regulaminie postanowienia regulujące prawa i obowiązki konsumentów mają także zastosowanie do umów zawieranych z osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
6.2 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w między innymi odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. KUPUJĄCY nie będą mogli skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli usuną lub uszkodzą w całości lub w części folię zabezpieczającą nabyte produkty albo uszkodzą, usuną lub zamienią plombę zabezpieczającą nabyte produkty albo rozpoczną używanie nabytego produktu. SPRZEDAWCA będzie upoważniony do odmowy uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli produkty były dostarczone na indywidualne zamówienie KUPUJĄCEGO, jeżeli KUPUJĄCY usunął lub uszkodził w całości lub w części folię zabezpieczającą nabyte produkty albo uszkodził, usunął lub zamienił plombę zabezpieczającą nabyte produkty albo rozpoczął używanie nabytego produktu albo dostarczy SPRZEDAWCY produkt którego używanie rozpoczął albo bez opakowania albo w uszkodzonym opakowaniu albo pozbawiony folii ochronnej albo nieposiadający plomby albo posiadający nieoryginalną lub uszkodzoną plombę zabezpieczającą.
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towarów:
6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którymKONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;
6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczylub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła wposiadanie ostatniej z rzeczy;
6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczydostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanieostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: wktórym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzeciainna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformowaćSPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniemponiższych danych: kontakt@yasmeen.pl, adres do zwrotów: Yasmeen.pl, ul. Kabacki Dukt 3 lok 2, 02-798 Warszawa. Odmowa odbioru przesyłki zawierającej towary, niezależnie od tego jaką formę zapłaty wybrał KUPUJĄCY, nie jest równoznaczna ze skutecznym złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,jednak nie jest to obowiązkowe.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYformularz ten należy wypełnić i odesłaćtylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Adresat:YASMEENul. Kabacki Dukt 3 lok 2 , 02-798 Warszawa, kontakt@yasmeen.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowysprzedaży następujących rzeczy:-
- ________________________________________________
- ________________________________________________
Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________
Imię i nazwisko nabywcy:____________________________________________
Adres nabywcy:___________________________________
Podpis nabywcy _________________ _________________Miejscowość ___________________
Bank i numer rachunku bankowego: ____________ nr __________________________________
Miejsce złożenia oświadczenia: ____________________________, data __________________.
*niepotrzebne skreślić

6.6. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości,SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy natrwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłałinformację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przedupływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane odKONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowychkosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdymprzypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzjiKONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnościSPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przezKONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się nainne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związkuz tym zwrotem.
6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczylub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej.
6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a wkażdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ oodstąpieniu od umowy na adres:YASMEENul. Kabacki Dukt 3 lok usługowy 2, 02-798 Warszawa.
6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14dni.
6.12. KONSUMENTbędzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposóbodesłana pocztą albo rzecz nie zostanie odesłana w zwykły sposób pocztą, koszty ponosi KONSUMENT. Wysokość tych kosztówszacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. SPRZEDAWCA ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania w zwykły sposóbpocztą.
6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające zkorzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech ifunkcjonowania rzeczy.
 

7. Prawo KUPUJĄCYCH nieposiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia odumowy i zasady zwrotu towarów

7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu KONSUMENTA, ani nie będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. W szczególności, SPRZEDAWCA jest zwolniony z rękojmi, a KUPUJĄCY może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w odniesienia do sprzedaży, w którejprzedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którejpo otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązanyjest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokryciakosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VATdokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie oodstąpieniu od umowy.
7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionychtowarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnychśladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym, posiadać nienaruszone opakowania, folie i plomby zabezpieczające.
7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny nastąpi w sposób określony przezKUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia skutecznego oświadczenia oodstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzeczKUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.
 
8. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW

8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o którychistnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nienadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciuumowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; zostałaKUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.
8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały wchwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej wrzeczy sprzedanej w tej samej chwili. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny za niewłaściwy wybór towarów albo błędy popełnione przez KUPUJĄCEGO przy składaniu umowy. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny za wady powstałe po przejściu niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub są wynikiem działań lub zaniechań KUPUJĄCEGO lub osoby, za którą KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność.
8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:a) pisemnie, na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY: Yasmeen.pl , ul. Kabacki Dukt 3 lok usługowy 2, 02-798 Warszawa;b) na adres e-mail: kontakt@yasmeen.pl.
8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wadyproduktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.
8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) ipodejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.
8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonyproduktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY chyba, że SPRZEDAWCA poinformuje KONSUMENTA, że dla rozpoznania reklamacji zwrot towarów nie będzie konieczny.
8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniuceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, wjakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.
8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądaćwymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przezKONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu zesposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztówuwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, atakże bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KONSUMENTA inny sposóbzaspokojenia.
8.9. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąćwadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.
8.10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżelidoprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przezKONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobemdoprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jestnieistotna.


9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA

9.1. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana mawadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej zumową.
9.2. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały wchwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej wrzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
9.3. KUPUJĄCY może złożyć reklamacje pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCYlub na adres e-mail: kontakt@yasmeen.pl.pl.
9.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wadyproduktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.
9.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) ipodejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.
9.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonyproduktów KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
9.7. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jestnieistotna.
9.8. KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i wsposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY owadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomiłSPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10. Szczególne przypadki sprzedaży lub nieodpłatnych dostaw

 
10.1.1. KUPUJĄCY który nie jest ani KONSUMENTEM, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz złoży przynajmniej jedno zamówienie na towary o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 PLN (sześćset złotych) może zarejestrować konto dla KUPUJĄCYCH HURTOWO i korzystać ze szczególnych warunków sprzedaży na rzecz KUPUJĄCYCH HURTOWO.
10.1.2. W przypadku umów zawieranych z KUPUJĄCYMI HURTOWO, SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO HURTOWO, jeżeli rzecz sprzedana mawadę fizyczną lub prawną.
10.1.3. W przypadku umów zawieranych z KUPUJĄCYMI HURTOWO, SPRZEDAWCA ustala indywidualnie zasady realizacji zamówienia, termin i sposób dostawy oraz koszty transportu towarów zamówionych przez KUPUJĄCEGO HURTOWO.
10.1.4. SPRZEDAWCA może pozbawić KUPUJĄCEGO HURTOWO prawa do składania zamówień na zasadach szczególnych, przekształcić konto utworzone na rzecz KUPUJĄCEGO HURTOWO na szczególnych zasadach w konto KUPUJĄCEGO, jeżeli od daty zapłaty należności z ostatniego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 600 PLN, upłynęło więcej niż 180 dni.
10.2. KUPUJĄCY na drodze indywidualnego porozumienia ze SPRZEDAWCĄ, może złożyć indywidualne zamówienie na produkty które nie znajdują się ani w KATALOGU ani w stałej ofercie SPRZEDAWCY, na towary które nie nadają się do zastosowania ani w związku z pielęgnacją, ani oczyszczaniem, ani ochroną, ani upiększaniem ciała, nabywane są przez KUPUJĄCEGO wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb poznawczych KUPUJĄCEGO i osób trzecich albo w związku z rozwijaniem zainteresowań lub zamiłowań, tworzeniem zbiorów, przygotowaniem wystaw lub pokazów. W przypadku realizacji indywidualnych zamówień, KUPUJĄCY nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
10.3.1. KUPUJĄCY może dokonać zakupu albo otrzymać nieodpłatnie od SPRZEDAWCY jeden egzemplarz lub kilka egzemplarzy okazowych produktów (próbek), w związku z prowadzoną przez SPRZEDAWCĘ promocją towarów i pozwalających na ocenę cech i właściwości produktów znajdujących się w KATALOGU. Próbki mogą być dodane do zamówienia wyłącznie w celu umożliwienia KUPUJĄCEMU poznania produktów znajdujących się w KATALOGU. Próbki nie służą jednak do zaspokajania tych samych potrzeb co towary znajdujące się w KATALOGU, w szczególności nie nadają się do zastosowania ani w związku z pielęgnacją, ani w związku z oczyszczaniem, ani w związku z ochroną, ani w związku z upiększaniem ciała. Próbek nie można używać ani jako substytutów ani jako zamienników towarów znajdujących się KATALOGU.
10.3.2. Próbki mogą być przekazywane nieodpłatnie albo sprzedawane w różnych pojemnościach, to jest 1 ml, 3 ml, 5 ml i 6 ml, w zależności od tego jakiego wyboru dokona KUPUJĄCY przy składaniu zamówienia na odpłatne próbki. Jeżeli dochodzi do nieodpłatnego przekazania próbek przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA będzie uprawniony do podjęcia samodzielnej decyzji co do liczby, a także wyboru rodzaju i objętości próbki lub próbek przekazywanych KUPUJĄCEMU.
10.3.3. Próbki mogą być używane wyłącznie w celu zapoznania się z produktami znajdującymi się w KATALOGU, w następujący sposób: a) kilka kropel perfum należy nałożyć na kawałek papieru lub materiału; b) w przypadku perfum zawierających w swoim składzie alkohol należy odczekać kilka minut przed powąchaniem kawałka papieru lub materiału, na którym znajdują się perfumyc) w celu poznania zapachu w pełni, papier lub inny materiał, na którym znalazły się perfumy można wąchać w różnych odstępach czasu, to jest po kilku minutach, po kilkunastu minutach i po godzinie. Próbki nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z ciałem.

11. Gwarancja i usługi posprzedażowe

 
SPRZEDAWCA nie udziela gwarancji i nie świadczy usług posprzedażowych.

12. Postanowienie końcowe

 
12.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile niewynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 rokuo prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, nr 827). W pozostałym zakresie do umówzawieranych za pośrednictwem SKLEPU zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawapolskiego.
12.2. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacjizamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzebdziałań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub wewspółpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż Kosmetyków, perfum i akcesoriów kosmetycznych, aerozoli i preparatów do odświeżania powietrza, świec, w tym zapachowych i perfumowanych, aparatury do aromatyzowania powietrza, aplikatorów i atomizerów, dozowników, zabiegów kosmetycznych usług kosmetycznych, przesyłaniainformacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjachpromocyjnych.
12.3. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ichpoprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestaniaprzetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostaćprzekazane uprawnionym organom, działającym na podstawie i w ramach uprawnieńprzyznanych przepisami powszechnie obowiązującymi.
12.4. Produkty zawarte w KATALOGU oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi.SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celureklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znakówtowarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się doposzanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innympodmiotom, który produkty znajdują się w KATALOGU. KUPUJĄCY nie jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi lub nazwami handlowymi SPRZEDAWCY w związku z marketingiem, reklamą lub promocją swojej działalności oraz w związku z oferowaniem i dalszą sprzedażą produktów nabytych od SPRZEDAWCY.
12.5. KUPUJĄCY może zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykomrynkowym w siedzibie SPRZEDAWCY.
12.6. Spory wynikające z reklamacji składanych przez KONSUMENTÓW i dochodzenie przezKONSUMENTÓW roszczeń obok trybu postępowania sądowego możliwe jest na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji, prowadzonych przez podmioty posiadająceodpowiednie przygotowanie merytoryczne i spełniające wymogi określone w stosownychprzepisach. KONSUMENT może dokonać wyboru podmiotu, który będzie rozpatrywał sporyze SPRZEDAWCĄ i poinformować o swoim wyborze SPRZEDAWCĘ. W przypadku akceptacjiprzez SPRZEDAWCĘ propozycji KONSUMENTA, spory będą rozstrzygane na drodzenegocjacji, arbitrażu albo mediacji.
12.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie yasmeen.pl

 
13. Wejście w życie i obowiązywanie regulaminu

 
13.1. Regulamin obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2022 roku.
13.2. SPRZEDAWCA jest uprawniony do zmiany treści regulaminu. Zmiana regulaminu może nastąpić poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronie internetowej i umieszczenie o tym odpowiedniej informacji na stronie głównej serwisu yasmeen.pl

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu