Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Fragment Regulaminu sklepu Yasmeen z dnia 28 kwietnia 2022 dotyczący zasad odstąpienia do umowy oraz reklamacji towarów. 

      
 

6. Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy i zasady zwrotu towarów

 
6.1. KUPUJĄCEMU, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksucywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podaniajakiejkolwiek przyczyny. Przewidziane w niniejszym regulaminie postanowienia regulujące prawa i obowiązki konsumentów mają także zastosowanie do umów zawieranych z osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.
6.2 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w między innymi odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. KUPUJĄCY nie będą mogli skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli usuną lub uszkodzą w całości lub w części folię zabezpieczającą nabyte produkty albo uszkodzą, usuną lub zamienią plombę zabezpieczającą nabyte produkty albo rozpoczną używanie nabytego produktu. SPRZEDAWCA będzie upoważniony do odmowy uznania za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli produkty były dostarczone na indywidualne zamówienie KUPUJĄCEGO, jeżeli KUPUJĄCY usunął lub uszkodził w całości lub w części folię zabezpieczającą nabyte produkty albo uszkodził, usunął lub zamienił plombę zabezpieczającą nabyte produkty albo rozpoczął używanie nabytego produktu albo dostarczy SPRZEDAWCY produkt którego używanie rozpoczął albo bez opakowania albo w uszkodzonym opakowaniu albo pozbawiony folii ochronnej albo nieposiadający plomby albo posiadający nieoryginalną lub uszkodzoną plombę zabezpieczającą.
6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru towarów:
6.3.1. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np.umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którymKONSUMENCI weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie rzeczy;
6.3.2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,które dostarczane są osobno: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanie ostatniej z rzeczylub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła wposiadanie ostatniej z rzeczy;
6.3.3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczydostarczanych partiami lub w częściach: w którym KONSUMENCI weszli w posiadanieostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKONSUMENTA weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
6.3.4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: wktórym KONSUMENCI weszli w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzeciainna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
6.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT mus poinformowaćSPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) z wykorzystaniemponiższych danych: kontakt@yasmeen.pl, adres do zwrotów: Yasmeen.pl, ul. Kabacki Dukt 3 lok 2, 02-798 Warszawa. Odmowa odbioru przesyłki zawierającej towary, niezależnie od tego jaką formę zapłaty wybrał KUPUJĄCY, nie jest równoznaczna ze skutecznym złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6.5. KONSUMENT może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,jednak nie jest to obowiązkowe.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWYformularz ten należy wypełnić i odesłaćtylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Adresat:YASMEENul. Kabacki Dukt 3 lok 2 , 02-798 Warszawa, kontakt@yasmeen.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowysprzedaży następujących rzeczy:-
- ________________________________________________
- ________________________________________________
Data zawarcia umowy: _____________________; data odbioru: _____________________
Imię i nazwisko nabywcy:____________________________________________
Adres nabywcy:___________________________________
Podpis nabywcy _________________ _________________Miejscowość ___________________
Bank i numer rachunku bankowego: ____________ nr __________________________________
Miejsce złożenia oświadczenia: ____________________________, data __________________.
*niepotrzebne skreślić

6.6. Jeżeli KONSUMENT skorzysta z tej możliwości,SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy natrwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KONSUMENT wysłałinformację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przedupływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.8. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca wszystkie otrzymane odKONSUMENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowychkosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niżnajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdymprzypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzjiKONSUMENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnościSPRZEDAWCA dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przezKONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodzi się nainne rozwiązanie; w każdym przypadku KONSUMENCI nie poniosą żadnych opłat w związkuz tym zwrotem.
6.9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczylub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej.
6.10. KONSUMENT winien odesłać lub przekazać SPRZEDAWCY towary niezwłocznie, a wkażdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował SPRZEDAWCĘ oodstąpieniu od umowy na adres:YASMEENul. Kabacki Dukt 3 lok usługowy 2, 02-798 Warszawa.
6.11.Termin jest zachowany, jeżeli KONSUMENT odeśle towary przed upływem terminu 14dni.
6.12. KONSUMENTbędzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposóbodesłana pocztą albo rzecz nie zostanie odesłana w zwykły sposób pocztą, koszty ponosi KONSUMENT. Wysokość tych kosztówszacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN. SPRZEDAWCA ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku jej odesłania w zwykły sposóbpocztą.
6.13. KONSUMENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające zkorzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech ifunkcjonowania rzeczy.
 

7. Prawo KUPUJĄCYCH nieposiadających statusu KONSUMENTA do odstąpienia odumowy i zasady zwrotu towarów

7.1. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu KONSUMENTA, ani nie będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy uregulowane przepisami Kodeksu cywilnego. W szczególności, SPRZEDAWCA jest zwolniony z rękojmi, a KUPUJĄCY może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w odniesienia do sprzedaży, w którejprzedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którejpo otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązanyjest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokryciakosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY powinien dokonać zwrotu faktury VATdokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie oodstąpieniu od umowy.
7.5. KUPUJĄCY, w przypadku odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu zakupionychtowarów w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie powinny nosić żadnychśladów użytkowania, winny znajdować się w stanie nienaruszonym, posiadać nienaruszone opakowania, folie i plomby zabezpieczające.
7.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny nastąpi w sposób określony przezKUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia skutecznego oświadczenia oodstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzeczKUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.
 
8. Zasady składania reklamacji przez KONSUMENTÓW

8.1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem KONSUMENTA i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o którychistnieniu SPRZEDAWCA zapewnił KONSUMENTA, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nienadaje się do celu, o którym KONSUMENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciuumowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; zostałaKUPUJĄCEMU wydana w stanie niezupełnym.
8.2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały wchwili przejścia niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej wrzeczy sprzedanej w tej samej chwili. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny za niewłaściwy wybór towarów albo błędy popełnione przez KUPUJĄCEGO przy składaniu umowy. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny za wady powstałe po przejściu niebezpieczeństwa na KONSUMENTA lub są wynikiem działań lub zaniechań KUPUJĄCEGO lub osoby, za którą KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność.
8.3. KONSUMENT składa reklamacje w terminie określonym w przepisach:a) pisemnie, na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY: Yasmeen.pl , ul. Kabacki Dukt 3 lok usługowy 2, 02-798 Warszawa;b) na adres e-mail: kontakt@yasmeen.pl.
8.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wadyproduktów oraz zakres działań, których wykonania KONSUMENT oczekuje od SPRZEDAWCY.
8.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) ipodejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 roboczych od dnia ich złożenia przez KONSUMENTA.
8.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonyproduktów KONSUMENT zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY chyba, że SPRZEDAWCA poinformuje KONSUMENTA, że dla rozpoznania reklamacji zwrot towarów nie będzie konieczny.
8.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może złożyć oświadczenie o obniżeniuceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla KONSUMENTA wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, wjakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
8.8. KONSUMENT może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad.
8.9. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądaćwymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przezKONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu zesposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. Przy ocenie nadmierności kosztówuwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, atakże bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby KONSUMENTA inny sposóbzaspokojenia.
8.9. SPRZEDAWCA jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąćwadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KONSUMENTA.
8.10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu KONSUMENTA, jeżelidoprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przezKONSUMENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobemdoprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8.11. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jestnieistotna.


9. Zasady składania reklamacji przez KUPUJĄCYCH nie posiadających statusu KONSUMENTA

9.1. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny względem KUPUJĄCEGO, jeżeli rzecz sprzedana mawadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej zumową.
9.2. SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały wchwili przejścia niebezpieczeństwa na KUPUJĄCEGO lub wynikły z przyczyny tkwiącej wrzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
9.3. KUPUJĄCY może złożyć reklamacje pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCYlub na adres e-mail: kontakt@yasmeen.pl.pl.
9.4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wadyproduktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.
9.5. SPRZEDAWCA rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) ipodejmie działania zmierzające do rozpoznania reklamacji w terminie nie przekraczającym14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.
9.6. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczonyproduktów KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY.
9.7. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy na podstawie rękojmi, jeżeli wada jestnieistotna.
9.8. KUPUJĄCY traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i wsposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY owadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomiłSPRZEDAWCY niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 

Adres zwrotu lub reklamacji:

Perfumeria Yasmeen
ul. Kabacki Dukt 3 lok usługowy 2
02-798 Warszawa
tel. 884 606 346 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zamowienia