Zwroty i reklamacje

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

 

       

 1. 1.     Klient może anulować lub zmienić Zamówienie w całości lub w części do chwili otrzymania na Adres potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym w punkcie 17.
 2. 2.       Anulowanie lub zmiana zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem funkcji dostępnej w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/customer/account/
 3. 3.       Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Zamówienia na wskazany przez Klienta adres.
 4. 4.       W przypadku, w którym zamówione przez Klienta Towary w ramach jednego Zamówienia dostarczane będą osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia na wskazany przez Klienta adres ostatniej rzeczy, partii lub części Towarów.
 5. 5.       Klient może odstąpić od Umowy:

(i)              Pisemnie – kierując stosowne oświadczenie (wzór dostępny w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/na adres Magdalena Menio-Balbous, ul. Na Przyzbie 3/12, Warszawa 02-798, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data stempla pocztowego);

 

(ii)            Mailowo – poprzez skierowanie oświadczenia na adres mailowy sprzedaz@yasmeen.pl w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych);

(iii)           za pomocą formularza dostępnego w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych, przy czym dla skutecznego odstąpienia Klient musi wprowadzić wszystkie wymagane w formularzu dane);

 1. 6.       Yasmeen.pl potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu skutkuje uznaniem Umowy za niezawartą.
 2. 7.       W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Klient i Yasmeen.pl są zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony, tj.

(i)              Klient zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do zwrotu zakupionych Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Yasmeen.pl (zwrot następuje na koszt Klienta), przy czym dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed upłynięciem 14. dnia;

(ii)            Yasmeen.pl zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta z tytułu Umowy. Yasmeen.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot należności następuje za pomocą takiego samego sposobu płatności, w jaki nastąpiła zapłata za Towar, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

 1. 8.       Możliwy jest jedynie zwrot Towaru kompletnego i nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania, ponad użytkowanie niezbędne dla stwierdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Umową.


 

REKLMACJE

 1. 1.     W przypadku, gdy Towar:

(i)              jest niezgodny z opisem widniejącym na Zamówieniu;

(ii)            nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć;

(iii)           nie ma właściwości, o których istnieniu Yasmeen.pl zapewnił Klienta;

(iv)           nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Yasmen.pl przy zawarciu umowy,

(v)             został wydany Klientowi w stanie niezupełnym

Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

 1. 2.       Klient składa reklamację poprzez formularz reklamacyjny dostępny w zakładce https://sklep.yasmeen.pl/zwroty-reklamacje/ oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej  w taki sposób, że Yasmeen.pl może się z nim zapoznać.
 2. 3.       Możliwe jest również złożenie reklamacji poprzez bezpośredni kontakt z Yasmeen.pl.
 3. 4.       W celu skutecznego złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest określić numer zamówienia i datę doręczenia Towaru, rodzaj Towaru oraz rodzaj obciążającej go wady stanowiącej podstawę reklamacji.
 4. 5.       Yasmeen.pl potwierdza Klientowi skuteczne złożenie reklamacji poprzez wysłanie potwierdzenia reklamacji na Adres.
 5. 6.       Yasmeen.pl zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta, dokonanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres Yasmeen.pl w celu rozpoznania reklamacji. Dostarczenie Towaru przez Klienta może nastąpić w drodze osobistego dostarczenia Towaru na adres wskazany w punkcie 19 ppkt (i) Regulaminu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Yasmeen.pl nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 6. 7.       Yasmeen.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia formularza reklamacyjnego lub – w przypadku określonym w punkcie 40 – doręczenia Towaru do Yasmeen.pl
 7. 8.       W przypadku uwzględnienia reklamacji Yasmeen.pl zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki przesłanej przez Klienta, a także do

(i)              obniżenia ceny lub

(ii)            odstąpienia od Umowy lub

(iii)           wymiany Towaru lub

(iv)           naprawy Towaru,

stosownie do wyboru Klienta. Nieuwzględnienie reklamacji:

(i)              wiąże się z brakiem zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Towaru;

(ii)            możliwością obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej Towaru.

 1. 9.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacona ewentualna należność w razie pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji. 

 

Adres zwrotu lub reklamacji:

Magdalena Menio-Balbous
ul. Na Przyzbie 3/12
02-798 Warszawa
tel. 884 606 346 

 

 

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacji Oświadczenie odstąpienia od umowy